IPivotDimensionHeader

google.analytics.data.v1alpha. IPivotDimensionHeader