IReportTaskMetadata

google.analytics.data.v1alpha. IReportTaskMetadata

Properties of a ReportTaskMetadata.