IDimensionOrderBy

google.analytics.data.v1alpha.OrderBy. IDimensionOrderBy