IPivotOrderBy

google.analytics.data.v1alpha.OrderBy. IPivotOrderBy