IPivotDimensionHeader

google.analytics.data.v1beta. IPivotDimensionHeader