IPivotOrderBy

google.analytics.data.v1beta.OrderBy. IPivotOrderBy