IStoredInfoType

google.privacy.dlp.v2. IStoredInfoType