IListDocumentsResponse

google.firestore.v1. IListDocumentsResponse

Properties of a ListDocumentsResponse.

Properties:
Name Type Attributes Description
documents Array.<google.firestore.v1.IDocument> | null <optional>

ListDocumentsResponse documents

nextPageToken string | null <optional>

ListDocumentsResponse nextPageToken